75% Cawv Dej Cawv

  • 75% Alcohol Wipes

    75% Cawv Dej Cawv

    Cawv Cawv (Siv Ntaub So Huv Si)
    (FDA / NPN Ntawv Pov Thawj muaj rau cov khoom lag luam)
    (Peb tuaj yeem muab cov ntaub so qhuav + lub canister, tom qab ntawd cawv yog ua dej cawv rau hauv lub canister ntawm qhov chaw mus)